Nhà lạnh công nghiệp

Danh mục: Nhà lạnh Tình trạng: Còn hàng
182,700,000 vnd
Liên hệ đặt hàng: Email: 
gmfurnotel@gmail.com  
Đặt mua
 Item No.
 
Product Name
Specification
R095-1
10m³ Refrigerator Cold Room
Outside Dimension:2*2*2.2m
Inside Dimension:1.8*1.8*2m
Temperature:0~10℃
Volume:10m³
Voltage: 220V
Insulation Panel:33.44sq.m/75mm  
Cooling System: 2HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-2
20m³ Refrigerator Cold Room
Outside Dimension:3.0*2.7*2.5m
Inside Dimension:2.8*2.5*2.2m
Temperature:0~10℃
Volume:20m³
Voltage: 220V
Insulation Panel:53.04sq.m/75mm  
Cooling System: 2HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-3

30m³ Refrigerator Cold Room

Outside Dimension:4*3*2.5m
Inside Dimension:2.8*2.8*2.2m
Temperature:0~10℃
Volume:30m³
Voltage: 220V
Insulation Panel:70sq.m/75mm
Cooling System: 2HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-4

40m³ Refrigerator Cold Room
Outside Dimension:4*4*2.5m
Inside Dimension:3.8*2.5*2.2m
Temperature:0~10℃
Volume:40m³
Voltage:380V
Insulation Panel:85.04sq.m/75mm  
Cooling System: 3HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-5

50m³ Refrigerator Cold Room
Outside Dimension:5*4*2.5m
Inside Dimension:4.8*2.5*2.2m
Temperature:0~10℃
Volume:50m³
Voltage: 380V
Insulation Panel:85.04sq.m/75mm  
Cooling System:4HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-6


60m³ Refrigerator Cold Room
Outside Dimension:6*4*2.5m
Inside Dimension:5.8*2.5*2.2m
Temperature:0~10℃
Volume:60m³
Voltage: 380V
Insulation Panel:85.04sq.m/75mm  
Cooling System:5HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-7

70m³ Refrigerator Cold Room

Outside Dimension:5.6*5*2.5m
Inside Dimension:5.4*4.8*2.2m
Temperature:0~10℃
Volume:70m³
Voltage: 380V
Insulation Panel:85.04sq.m/75mm  
Cooling System:5HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature

R095-8

80m³ Refrigerator Cold Room Outside Dimension:6.4*5*2.5m
Inside Dimension:6.2*4.8*2.2m
Temperature:0~10℃
Volume:80m³
Voltage:380V
Insulation Panel:85.04sq.m/75mm  
Cooling System:5HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-9

90m³ Refrigerator Cold Room Outside Dimension:6*6*2.5m
Inside Dimension:5.8*5.8*2.2m
Temperature:0~10℃
Volume:90m³
Voltage:380V
Insulation Panel:85.04sq.m/75mm  
Cooling System:6HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-10

10m³ Freezer  Cold Room  Outside Dimension:2*2*2.2m
Inside Dimension:1.8*1.8*2m
Temperature:-18℃
Volume:10m³
Voltage: 220V
Insulation Panel:33.44sq.m/100mm
Cooling System: 2HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-11

20m³ Freezer  Cold Room  Outside Dimension:3.0*2.7*2.5m
Inside Dimension:2.8*2.5*2.2m
Temperature:-18℃
Volume:20m³
Voltage:380V
Insulation Panel:53.04sq.m/100mm
Cooling System: 3HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-12

40m³ Freezer  Cold Room  Outside Dimension:4*3*2.5m
Inside Dimension:2.8*2.8*2.2m
Temperature:-18℃
Volume:30m³
Voltage:380V
Insulation Panel:70sq.m/100mm
Cooling System:4HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-13


50m³ Freezer  Cold Room  Outside Dimension:4*4*2.5m
Inside Dimension:3.8*2.5*2.2m
Temperature:-18℃
Volume:40m³
Voltage:380V
Insulation Panel:85.04sq.m/100mm
Cooling System: 5HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-14

50m³ Freezer  Cold Room  Outside Dimension:5*4*2.5m
Inside Dimension:4.8*2.5*2.2m
Temperature:-18℃
Volume:50m³
Voltage:380V
Insulation Panel:85.04sq.m/100mm
Cooling System:6HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-15

60m³ Freezer  Cold Room  Outside Dimension:6*4*2.5m
Inside Dimension:5.8*2.5*2.2m
Temperature:-18℃
Volume:60m³
Voltage:380V
Insulation Panel:85.04sq.m/100mm
Cooling System:8HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-16

70m³ Freezer  Cold Room  Outside Dimension:5.6*5*2.5m
Inside Dimension:5.4*4.8*2.2m
Temperature:-18℃
Volume:70m³
Voltage:380V
Insulation Panel:85.04sq.m/100mm
Cooling System:8HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-17

80m³ Freezer  Cold Room  Outside Dimension:6.4*5*2.5m
Inside Dimension:6.2*4.8*2.2m
Temperature:-18℃
Volume:80m³
Voltage:380V
Insulation Panel:85.04sq.m/100mm
Cooling System:10HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095-18

90m³ Freezer  Cold Room  Outside Dimension:6*6*2.5m
Inside Dimension:5.8*5.8*2.2m
Temperature:-18℃
Volume:90m³
Voltage:380V
Insulation Panel:85.04sq.m/100mm
Cooling System:12HP EMERSON Copeland
Door Size:0.8*1.8m
Adaptable Condition:Normal Temperature
R095

Đánh giá sản phẩm